سیکل تبرید تراکمی

سیکل تبرید در کل به دو نوع سیکل تبرید تراکمی و سیکل تبرید جذبی تقسیم بندی می شود که در این متن ما بیشتر به تشریح اجزا و عملکرد سیکل تبرید تراکمی که بیشترین کاربرد را در صنعت دارد می پردازیم.

اطلاعات بیشتر »